امروز: یکشنبه، 30 تیر 1398

ویتامینهای ماهی ها اكواریومی

 لیست
انواع ویتامینهای مفید برای ماهی ها ی اكواریومیVITAMIN Aتاثیر: رشد
سلولینشانه
کمبود : رشد کم – تغییر شکل باله ها و ستون فقراتمنبع : جگر
– اسفناج – هویجVitamin B1تاثیر: جداسازی
کربوهیدرانها - تاثیر در رشد و بارورینشانه
کمبود : ترسو شدن – رشد کم – بی اشتهاییمنبع : فلفل
قرمز – هویج – اسفناج
Vitamin B2تاثیر: کنترل
آنزیم ها و پروتئین هانشانه
کمبود : رشد کم – بی اشتهایی – تار شدن چشم هامنبع : فلفل
قرمز – هویج – اسفناج
Vitamin B3تاثیر: جداسازی
پروتئین از غذانشانه
کمبود : ضعیف شدن – حرکات غیرارادی - تومورمنبع : جگر
– اسفناج – فلفل قرمز Vitamin B5تاثیر: تولید
هورمون – متابولیسمنشانه
کمبود : ضعیف شدن – چسبیدگی آبشش هامنبع : جگر
– فلفل قرمزVitamin B6
and B12تاثیر: سوخت
وساز پروتئین ها و آنزیم هانشانه
کمبود : افزایش تنفس – از دست دادن اشتها – رشد کم – ترسو شدنمنبع : جگر-
فلفل قرمز
Vitamin Cتاثیر: درمان
زخم – تاثیر بر گوارش –نشانه
کمبود : زخم و تغییر شکل پوستی و کبدی و ماهیچه ایمنبع : فلفل
قرمز – اسفناج
Vitamin D3تاثیر: استخوان
سازینشانه
کمبود : پوکی و از بین رفتن استخوان هامنبع : ماهی
خوراکی – جگر ماهی
Vitamin Eتاثیر: باروری
– رشد اندام تناسلینشانه
کمبود : ناباروریمنبع : حبوبات
– تخم مرغVitamin Kتاثیر: ساخت
خون – لخته سازی خوننشانه
کمبود : مرگ در اثر زخم هامنبع : کاهو
– اسفناجVitamin Mتاثیر: خون
سازی- سوخت و سازنشانه
کمبود : تجمع رنگ دانه های پوستی و سیاه شدنمنبع : ؟؟؟؟؟؟؟؟Cholineتاثیر: رشد
– رنگ نشانه
کمبود : بزرگ شدن کلیه ها و جگر

لیست انواع ویتامینهای مفید برای ماهی ها ی اكواریومی

منبع :http://www.bia2sea.blogfa.com