امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان

عکسهای ماهیگیری بهزاد از اصفهان


از طرف: بهزاد

مکان ماهيگيري: چادگان

پيام: کپور

تاريخ صيد: 91/04/06

تاريخ صيد: 91/06/10

مکان ماهيگيري: چادگان

پيام: ماهي : کپور

ماهي : شير

ماهي : زردپر

نوع صيد : با قلاب ... سنتي