امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عكسهاي ماهيگيري با دست

عكسهاي ماهيگيري داروش كياني از اصفهان  با دست در زاينده رود به تاريخ 29-1-1390

متاسفانه زاينده رود خشك شده و فقط قسمتهايي از ان اب دارد