امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

عکس ماهیگیری حميد تقيان در سد زایندهرود

عکس ماهیگیری حميد تقيان در سد زاینده رود

از طرف: حميد تقيان
تاريخ صيد: 1389
مکان ماهيگيري: زاينده رود
پيام: از ماهيگيري لذت ببريد.به مناظر اطراف خود بيشتر توجه کنيد و طبيعت بکر باقي بماند.
مکان ماهيگيري: گناوه
پيام: آيا روزي ميرسه که زاينده رود به روزاي سابقش برگرده
پيام: از ماهيگيري لذت ببريد.به مناظر اطراف خود بيشتر توجه کنيد و سعي کنيد طبيعت بکر باقي بماند.