امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکسهای ماهیگیری حسین از خرمشهر

عکسهای ماهیگیری حسین از خرمشهر

از طرف: حسين
تاريخ صيد: تير ماه 91
مکان ماهيگيري: 1-رود خانه کارون اهواز -پارک لاله 2- اسکله هنديجان خليج فرس 3- 15 کيلومتري خرمشهر آبهاي کنار جاده ايي
پيام: عکس اول ماهي شيربت پارک لاله اهواز
عکس دوم ماهي شوريده اسکله هنديجان
عکس سوم ماهي شانک آبهاي اطراف خرمشهر
مکان ماهيگيري: رود خانه کارون اهواز -پارک لاله
پيام: ساعت صيد 6:30 صبح