امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

عكسهاي ماهيگيري علي محمودي از قزوين

عكسهاي ماهيگيري علي محمودي از قزوين

عكس 1 قزل آلا منطقه ككجين

با طعمه خمير

سال1387

عكس 2 ماهي ماش

سد طالقان

تابستان1388

با طعمه كرم

عكس 3 قزل آلا

تابستان

1386با طعمه خمير

منطقه ككجين