امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

ماهی کيلکای دريای خزر

ماهی کيلکای دريای خزر

 

 

 

نام فارسی:         کيلکای دريای خزر             

نام بومی :           -

نام انگلیسی :      -

نام علمی        Clupeonella delicatulu   

تیره      Clupeidae

مشخصات مورفولوژي

فرم و رنگ بدن : بدن اين ماهی نسبتا پهن و چشم ها درشت نیست. ناحيه پشت بدن و قسمت فوقانی سر خاکستری متمايل به سبز يا آبی است.

باله ها:باله های سينه ای از نظر اندازه بزرگ نیستند.

فلس: نوع فلس سيکلو ئيدی و فاقد خط جانبی است.

دندان: فاقد دندان روی آرواره است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۵cm است.

ساير مشخصات: تعداد مهرهای ستون فقرات بين۴۳-۴۲ عدد است.

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی:  اين ماهیها بيشتر در آب های کم عمق (سطحي) و بندرت در اعماق بيشتر از ۴۰-۳۰ متر مشاهده می گردد.در آب های شيرين و شور نيز وجود دارد.

تغذيه : از انواع زئو پلا نکتونها و سخت پو ستان، لاروهای نرمتنان و غيره تغذيه می کنند.

پراکنش: اين ماهيان در مناطق مختلف دريای خزر اعم از قسمت جنوبی و شمالی دريا پراکنده هستند همچنین به رودخانه های ولگا ، اورال، اترک نيز وارد می شود .

توليد مثل: جزء ماهیان تخمگذار پلاژیک است و زمان تخمریزی آن از فروردين ماه شروع و تا ارديبهشت و اوائل خرداد ماه ادامه دارد.اين ماهی از يک سالگی به بعد به سن بلوغ می رسد.

ارزش اقتصادي: ارزش اقتصادی زیادی دارد.

صيد: تورهای مخروطی

روش صيد: صيد اين ماهی به دو طريق يعنی تور های مخروطی و دستگاه مکنده انجام می شود.معرفي ماهی کيلکای چشم درشت

معرفي ماهی کيلکای چشم درشت    

 

 

نام فارسی:  کيلکای چشم درشت    

نام بومی : کيلکا

نام انگلیسیherring -

نام علمی: Clupeonellu grimmi

تیره: Clupeidae

مشخصات مورفولوژي

فرم و رنگ بدن:بدن اين ماهی کشيده و از دو طرف بهم فشرده است.ناحيه پشت ماهی و قسمت فوقانی سر تيره رنگ و سر ماهی بزرگ و چشم ها خيلی درشت هستند.

باله ها: باله های سينه ای بلند است .باله دمی دارای فرورفتگی و دو شعاع آخری باله مخرجی بلندتر از حد معمول است.

فلس : نوع فلس سیکلوئیدی و فاقد خط جانبی است.

دندان: فاقد دندان روی آرواره است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۲cm است.

ساير مشخصات: تعداد مهره های ستون فقرات ۴۸-۴۶ مهره است.

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی: اين نوع کيلکا با ساير انواع کيلکای دريای خزر در اعماق زياد زندگی می کند و هيچ وقت در اعماق کمتر از20 متری مشاهده نشده است و به ساحل نيز نزديک نمی شود و همچنين در اعماق جنوبی و ميانی دريا زندگی می کند.

تغذيه : از زئو پلانکتون و بچه ماهيان ريز تغذيه می کند.

پراکنش : در مناطق جنوبی و ميانی دريای خزر زندگی می کنند.

توليد مثل: جزء ماهیان تخمگذار پلاژیک است و تخمريزی اين ماهی تناوبی است و در ماههای شهريور تا دی در قسمت های عميق دريا و در حرارت 6 تا ۱۳ درجه سانتی گراد آب صورت می گيرد.

ارزش اقتصادي: کيلکای چشم درشت از نظر غذايی و ارزش اقتصادی در مقايسه با دو گونه ی کيلکای دريای خزر و کيلکای آنچوی از اهميت کمتری برخوردار است.

صيد: تورهای مخروطی و دستگاه مکنده